Професионална компетентност и ADR

Професионална компетентност и ADR за водачи в Академия „Елит“

Академия „Елит“ предлага курс за „Професионална компетентност – Квалификационна карта на водача” това е вид обучение, предназначено за водачите, които превозват пътници или товари.

Според директива 2003/59 на ЕС, касаеща квалификацията на професионалните водачи на МПС изисква водачите на моторни превозни средства, от категории и подкатегории C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D или DE, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка, да притежават карта за квалификация на водача. Начинът и условита за провеждане на курс за придобиване на Професионална компетентност са рекламентирани от Наредба 41/04.08.2008г. на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения.

Необходими документи за записване на курс за професионална компетентност за превоз на пътници или товари :

  • Копие от лична карта;
  • Копие на свидетелство за управление на МПС;
  • Копие на талон.

КАКВО СЪДЪРЖА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението бива теоретично и практическо. След успешното завършване на курса на водаче се издава удостворение за ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ за превоз на пътници или товари. След придобиването на удостоврение водачите, подават заявление по образец до Министъра на транспорта за издаване на карта за квалификация на водача, в ДАИ по местоживеене. Към заявлението прилагат копие на удостоверението за завършен кус професионална компетентност и снимка. В срок от 30 дни на водача бива издадена карта за квалификация на водача, чийто срок на валидност е 5 години. Обучение се провежда за усъвършенстване и актуализиране на знанията на водачите на всеки пет години. Водачите преминават курс за периодично обучение преди изтичане на срока на валидност на картата за квалификация на водача. Водачи, които притежават карта за квалификация на водача, чийто срок на валидност е изтекъл, както и водачите по чл. 4 от Директива 2003/59/ЕО, които са престанали да изпълняват професията, подлежат на периодично обучение, преди отново да започнат да упражняват професията.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАЧАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ СЕ ПРИЛАГАТ:

За водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории D1, D1E и категории D или DE след 10 септември 2008 г.; За водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории C1, C1E и категории C или CE след 10 септември 2009 г. Водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории D1, D1E и категории D или DE преди 10 септември 2008 г., подлежат на периодично обучение.

Водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от C1, C1E и категории C или CE преди 10 септември 2009 г., подлежат на периодично обучение.

НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

На начално обучение подлежат всички водачи, които са придобили съответната категория както следва:

  • Превоз на товари С; СЕ – след 10.09.2009г.;
  • Превоз на пътници D; DЕ – след 10.09.2008г.

Продължителността на обучението за придобиване на начална квалификация е в рамките на 280 учебни часа или в курс за ускорено обучение – 140 учебни часа. След завършване на курса, кандидатите полагат изпит, който се състои от тест, отворени въпроси и решаване на два казуса.

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

На периодично обучение подлежат всички водачи, които са придобили съответната категория както следва:

  • Превоз на пътници D;
  • D+Е – преди 10.09.2008г.

След придобиване на удостоврение за преминат курс за ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ, документите за издаване на КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧА се подават в клон на ДАИ(Държавна Автомобилна инспекция) по местоживеене.

ADR за водачи  

Какво е ADR и защо е толкова важно водачите да го притежават? 

Да се превозват опасно товари е дейност с определена специфика поради естеството и вида на превозваното. Лицата които имат право да извършват такова транспортиране трябва да са добре обучени за това. Според подписаната с Европа спогодба България също подлежи на контрол на превоза на опасни товари. Като термин това е АДР сертификат, който трябва да притежава всеки водач на такова превозно средство.

Опасните товари се класифицират по определени категории.  Отделните класове са девет на брой и са както следва:

  • Експлозиви(тук влизат всякакви вещества, които съдържат експлозивни смеси, дори и фойерверките); 2- газове ( всякакви лесно възпламеними такива,); 3- течни запалими вещества, като към тези се отнасят бензин, дизел, керосин, парфюмерийни продукти и други. 4- твърди запалими (натриеви батерии, запалки, кибрит и др.) 5 – окисляващи се вещества(нитрати, перманганат, хлорити и др.) 6 – токсични вещества – медицински отпадъци, биологични култури и други; 7- радиоактивни материали; 8- киселинни и корозиращи материали; 9 – други видове материали( тук се включват материали, използвани в медицината

Опасните товари се превозват в специални превозни средства, като цистерни, контейнери, специални бутилки под налягане, контейнери за медицински продукти. Превозните средства които превозват такъв тип товари подлежат на проверки според действащата нормативна уредба.

За да придобиете такава компетентност ADR можете да заявите курс в Академия “Елит”. Учебната база предлага добри условия за провеждане на този тип обучение. Този сертификат се издава на лицето, което е преминало курса като целта му е да се запознае с процеса на съхранение и адекватно действие при възникване на ПТП. Неправилно поведение при транспортиране и липса на сертификат ADR за водач на такова превозно средство санкционирането от органите е гарантирано.

Всяка грешка може да доведе до нежелателни последици и замърсявания на околната среда. Законът е уредил с конкретни правила и текстове извозването на такива опасни товари.  Затова и лицата, които са ангажирани с превозването следва да притежават такъв сертификат ADR, който да гарантира възможността им да извършват посочената дейност.

Обучението от Академия “Елит” е именно насочено към мерки и навременни действия при извозването на товарите. Курса се провежда в рамките на двадесет часа- учебни. Водача притежаващ такъв ADR има право да извършва тази услуга на територията на Европа.  Самият тест , който следва да премине кандидата се състои в тест. Теста съдържа тридесет въпроса с няколко възможни отговора.  Времето за което трябва да бъде решен той е един час. За успешно преминат се смята тест с не повече от шест грешни отговора. Освен основен курс за ADR, Академия “Елит”  предлага и такъв за превоз на опасни товари в цистерни. При този курс хорариума е 12 учебни часа. Отново е тестова формата на изпитване. Времетраене на теста е тридесет минути и възможните допустими грешки са три за да може кандидата да получи положителна оценка.  Освен допълнителен курс за цистерни кандидатите могат да придобият и удостоверение за превоз на взривни вещества. Срокът на обучението е 8 уч.часа.

За допълнителни въпроси, можете да се свържете с учебния център на Академия “Елит” в графа контакти на този сайт.